Hur ofta måste man göra OVK-besiktning i en BRF?

Hur ofta måste man göra en OVK-besiktning i en BRF? Det finns olika regler gällande hur ofta ventilationen ska kontrolleras av fackmän beroende på vilken typ av fastighet det handlar om samt vilken typ av ventilationssystem som finns installerat. Det avgör intervallerna av hur lång tid som får passera innan man som BRF, fastighetsägare eller villaägare måste anlita en certifierad kontrollant för en ny besiktning.

Först och främst dock: vad är egentligen en OVK-besiktning och varför måste en sådan utföras. OVK står för Obligatorisk ventilationskontroll och en sådan sker i syfte att säkerställa att luften inomhus är så bra som möjligt. Ett gott inomhusklimat ska finnas i alla fastigheter, alla lägenheter, villor och offentliga lokaler - skolor, sjukhus, bibliotek och så vidare. Den huvudsakliga målsättningen är att förhindra att personer far illa som en följd av att luften är av sämre kvalitet - eller att den står stilla.

Ser man till exempelvis sjukdomar såsom allergier och astma så är dessa tätt sammankopplade med ventilation. Detsamma kan sägas om exempelvis fukt- och mögelskador som ofta får fäste i miljöer där luften inte cirkulerar som den ska. I skolor och på arbetsplatser kan en sämre ventilation leda till en avsevärt mycket sämre koncentrationsförmåga.

Kan man genom en OVK-besiktning säkerställa att ventilation håller god klass - ja, då kan man också få väldigt stora belöningar i form av ett bättre arbete och bättre skolresultat.

Lägenhetshus med balkonger och gräsmatta och buskar nedanför

Är en OVK-besiktning verkligen nödvändig?

Sedan 1991 så har en OVK-besiktning varit klubbad som just obligatorisk i Riksdagen. Det innebär alltså att man måste utföra en sådan enligt de intervaller som finns. Tidigare så fanns inte dessa krav, men genom att beslutet - enhälligt - klubbades igenom så finns det således inga alternativ. Det visar också på vikten av denna åtgärd.

Innan 1991 så fanns det så många lokaler, så många fastigheter och så många bostäder som hade undermålig luft och usla ventilationssystem. Här var man alltså tvungen att agera på en så pass hög nivå som i Riksdagen och det säger ganska mycket om hur det såg ut. Nu är det bättre. OVK-besiktningar har gjort att vi rent generellt har mycket högre kvalitet på luften inomhus och att man således också kan säga att det var ett lyckat beslut för hela befolkningen och för vår svenska folkhälsa.

Vad kontrolleras egentligen?

Om vi går igenom vad det är som kontrolleras i samband med en OVK-besiktning så är följande punkter viktiga:

  • Man kontrollerar att ventilationssystemet är fritt från föroreningar som riskerar att spridas.
  • Att alla instruktioner och skötselanvisningar finns tillgängliga och är lätta att nå
  • Att hela ventilationssystemet fungerar enligt det sätt det är tänkt att göra.

Man kan även se att besiktningsmannen kontrollerar att ventilationssystemets funktioner och egenskaper fungerar enligt de föreskrifter som fanns då det togs i bruk. Likväl så ser man även över vilka eventuella åtgärder som kan göras i syfte att skapa bättre energihushållning. Detta utan att själva effekten av ventilationen påverkas negativt. Det senare kan alltså innebära att en fastighetsägare kan få samma - eller bättre - effekt av ventilationen, men till ett lägre pris sett till energin. Det kan spara många kronor.

Så ofta ska en OVK-besiktning ske

Vi radar upp några punkter av olika fastigheter och ventilationssystem och förklarar vilka intervaller som gäller för respektive:

  • Förskolor, vårdlokaler och liknande byggnader - oavsett ventilationssystem ska kontrolleras var tredje år
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor som ligger i industrilokaler samt har FTX- eller FT- ventilation ska besiktigas var tredje år.
  • 6 år gäller för flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontorslokaler i industribyggnader där S, F, FX- ventilation finns.
  • En- och tvåbostadshus som har FX, FT, FTX-ventilation ska kontrolleras endast för en första installation. En installationsbesiktning utförs och efter det krävs inga återkommande besiktningar.

Läs mer på https://www.ovkbesiktning.nu

7 Oct 2019