Regler och rutiner för OVK-besiktning

Är det dags att göra en årlig kontroll av din fastighet? Med OVK-besiktning får du som fastighetsägare ett kvitto på hur byggnadens ventilation och inomhusmiljön fungerar. 

Det finns en lagstadgad kontroll som alla fastighetsägare behöver göra regelbundet. Den kallas OVK-besiktning och står för obligatorisk ventilationskontroll. Genom kontroller som sköts av en utbildad certifierad kontrollant, fastställs inomhusklimatet samtidigt som byggnadens ventilationssystem får en grundlig genomgång.  Kontrollerna återkommer sedan med några års mellanrum där kontrollanten samtidigt kan ge förslag på förbättringar av energiåtgång. Dessa påverkar dock aldrig inomhusmiljön som ska förbli god för de boende och de som av annan anledning vistas i byggnaden. Med den här insatsen förebyggs även skador på fastigheten som skulle kunna uppstå om den angrips av, till exempel fukt och mögel.

Ansvar och åtgärder

Kravet på OVK-besiktning startade 1991 och i Boverkets regelsamling kan man hitta alla regler för genomförande med rutiner på hur man går tillväga. Det är viktigt att känna till, att oavsett vem som i slutändan utnyttjar fastigheten, är det de som äger den som har yttersta ansvaret för att kontrollerna blir gjorda och att det blir gjort av godkänd fackman. De eventuella fel som upptäcks ligger även de på ägaren att åtgärda. Ägaren till byggnaden kan vara en enskild fastighetsägare, ett bolag eller en bostadsrättsförening. På kommunens byggnadsnämnd kan man hitta protokoll för tidigare utförd OVK-besiktning för berörd fastighet.

Fastigheter som omfattas av lagen

De flesta större byggnader omfattas av lagen om OVK-besiktning medan mindre fastigheter med egna ventilationssystem kan komma att undantas från samma lag. Det gäller småhus för ett mindre antal personer, med bara en eller två familjer boendes i byggnaden. De har i sådana fall en ventilation med till och från luft som är kopplade till värmeåtervinning. Självklart är det av största vikt att även dessa byggnader skyddas från fukt och mögel, liksom människorna som bor i dem. Därför utförs i regel en besiktning i samband med installationen. 

När det gäller allmänna byggnader såsom vårdlokaler, skolor och liknande är det vanligt med tre-års intervaller mellan besiktningarna. Detta gäller även kontorsbyggnader och flerbostadshus samt kontorslokalerna i ett industribygge, om de har ventilation med fläktstyrd till- och från luft. Det gäller oavsett om det är med eller utan värmeåtervinning. Om fastigheterna istället har självdragsventilation eller fläktventilation med fläktstyrt frånluftsflöde kan intervallen för besiktning ligga på sex år. Även här tas ingen hänsyn till om det är med eller utan värmeåtervinning.

3 Jan 2020